Razlika između rasterske i vektorske grafike

Današnji digitalni svijet raspoznaje dvije vrste grafika, vektorsku i rastersku.

Vektorska grafika

Vektorska grafika se temelji na principu geometrije iliti vektora. Svaki vektor ima svoju početnu točku, smjer i završnu točku, duljinu, ako je zakrivljen onda sadrži i točke koje definiraju krivulju ili kuteve. Vektorskom grafikom tvorimo geometrijske oblike krug, kvadrat, troku ili amorfno-krivuljaste oblike…

Kako se vektorska grafika ne bazira na rasteru možemo je u beskonačnost povećati ili smanjiti bez da izgubi na kvaliteti. To je zato što se bazira na matematičkim funkcijama, tj. o apsolutnoj udaljenosti između točaka. Poznata je još i pod imenom Loss Less grafika (grafika bez gubitaka). Idealana je za izradu logotipova, jer logotipe umanjene stavljamo na vizitke ili uvečane na jumbo plakte.

Vektor
vektor


Rasterska grafika

Rasterska grafika se temenji na pixelu, ekran ili dot – točci, tisak. Raster je mreža horizontalnih i vertikalnih linija koje zatvaraju polja koja zovemo pixelima. Svaki od tih pixela može prikazati samo jednu boju odeđene svjetline. Znači rasterska slika se sastoji od piksela, različitih boja i svjetline. Svaka rasterirana grafika ovisi o gustoći polja, te ju ne možemo u beskonačnost povećavati. Povećavanjem grafike dolazi do gubitka kavlitete, vidjete će se pixeli golim okom, slika će postati “kvadratičasta”. Naravno ako otisnute grafike pogledamo pod povečalom vidjet ćemo točkice, dots od kojih je sastavljen otisak, postat će “točkasta”. RGB modelom boja definirana je ekranska boja pixela, a u tisku boja je definirana CMYK modelom boja.

Raster
raster


Rezolucija

Rezolucija je točno definirana gustoća pixela ili točaka na točno definiranoj površini, tj gustoća rastera. Rezolicija se dijeli na ekransku rezoluciju, PPI pixel po inču (engl. pixel per inch) i rezoluciju otiska, DPI točka po inču (engl. dot per inch). Kada govorimo o PPI mislimo o ekranskoj rezoluciju koja se kreće od 72 do 150 PPI. Dok se rezolucija grafika koje se tiskaju kreće od 150 do 300 PPI. Danas se sve tiska u 300 PPI, izuzeci su samo plakati na jako velikim formatima. Kod PPI i DPI ne radi se o istom redu veličina, npr. ako bismo željeli otisnuti grafiku rezolucije od 300 PPI, da bi dobli istu dubinu boja u tisku morali bismo ju otisnuti u 1200 DPI-a. To je zato što boju jednog piksela u tisku simuliramo sa 4 boje CMYK-a. Kod tiska DPI predstavlja izlaznu veličinu, rezoluciju otiska tj. rezoluciju printera ili rezoluciju tiskarske ploče, a PPI ulaznu veličinu grafike, predloška.

PPI – DPI
DPI_PPI


ilustracija